Com s’està vivint la covid al món?

La Declaració Universal de Drets Humans diu:

Article 25

Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva família, la salut i el benestar, especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i als

serveis socials necessaris; també té dret a la seguretat en cas d’atur, malaltia, incapacitat, viduïtat, vellesa o altra manca de mitjans de subsistència independent de la seva voluntat.

El dret a la salut i a un sistema universal d’atenció sanitària és un dret clau per al desenvolupament de les persones i les comunitats. La COVID19 ha impactat fortament en països que ja partien de sistemes i situacions molt deficitaris i que amb prou feina podien garantir una mínima assistència sanitària i de cobertura de necessitats bàsiques a la població. Aquest mapa, pensat per la Festa de Tardor, s’ha reconvertit en digital per poder explicar a tothom quin ha estat l’impacte de la COVID als projectes i països on treballen les entitats de la Xarxa Solidària: xarxasolidaria.wixsite.com/2020