Canvis en l’Impost de Societats per entitats sense ànim de lucre

El passat 28 de febrer de 2015 es va publicar al BOE el Reial decret llei 1/2015, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social.

Des del punt de vista de les entitats parcialment exemptes de l’Impost sobre Societats, aquest Reial decret llei conté una important mesura, ja que es restableix, amb efectes des de l’1 de gener de 2015, la no obligació de presentar declaració de l’Impost sota determinats supòsits.

En concret, les entitats i institucions sense ànim de lucre no acollides a la Llei 49/2002, no estaran obligades a presentar declaració de l’Impost sobre Societats si compleixen a la vegada els tres requisits següents:

  1. a) Que els seus ingressos totals no superin 50.000 euros anuals.
  2. b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin 2.000 euros anuals.
  3. c) Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.

És molt important tenir en compte que, tot i amb la modificació introduïda per aquest Reial decret llei, res ha canviat en relació amb els següents punts:

– Les rendes obtingudes per aquest tipus d’entitats de l’explotació de barres de bar, la realització de concerts, exhibicions, activitats extraescolars per les quals es cobri entrada/preu/quota, la venda de roba, llibres de text, loteria, marxandatge, etc. segueixen considerant-se rendes no exemptes, i per tant, obliguen des del primer cèntim d’euro a la presentació de l’Impost sobre Societats.

– No es modifiquen les exempcions a l’Impost sobre el Valor Afegit per serveis d’assistència social, educació, prestacions de serveis als socis, serveis relacionats amb l’esport, serveis culturals, etc. que apliquen moltes de les entitats sense ànim de lucre.

– Tampoc es modifica l’obligació de repercutir IVA i presentar els models corresponents en cas d’entregues de béns i prestacions de serveis no exemptes de l’IVA.

– Perdura l’obligació de presentar el model 347 en cas d’exercir activitat empresarial o professional, o tractar-se d’una entitat de caràcter social d’acord amb l’article 20.Tres de la Llei d’IVA.

Finalment, recordem que les entitats sense ànim de lucre que no quedin obligades a presentar Impost sobre Societats tampoc estaran obligades a portar comptabilitat.

La informació que us facilitem és una nota informativa emesa per l’assessoria “Maristany&Osés”.